Stresshåndtering

Stressbehandling hos psykolog

Muligheden for stress vil altid være til stede i vores liv, men vi kan blive bedre til at håndtere stress, så belastende situationer medfører mindre stress, og øger vores modstandskraft overfor den skadende effekt, som længerevarende eller kronisk stress har på vores helbred.

Blandt forskere, behandlere og i befolkningen generelt er der en voksende erkendelse af, at sundhed ikke kun er lægens og sundhedsvæsenets ansvar. Vi kan selv gøre noget, og vores sundhed er derfor også vores eget ansvar. Ved at blive mere bevidste om sammenhængene mellem vores tanker, følelser og handlinger på den ene side og vores krop og helbred på den anden, kan vi bidrage til at forebygge stress.

Vores krops biologiske, psykiske og sociale processer arbejder hele tiden sammen om at opretholde en indre balance i samspil med de ydre påvirkninger, vi udsættes for. Når vi oplever begivenheder, der kan opfattes som mulige trusler mod vores velbefindende, reagerer vores biologiske systemer (det autonome nervesystem, hormonsystemet, hjerte-kar-systemet og immunsystemet) med at gøre os “kampberedte” til at håndtere disse farer.

Vores evne til at reagere med stress er både nødvendig og hensigtsmæssig, fordi det er vores organismes forsøg på at håndtere og tilpasse sig ydre krav og udfordringer og dermed har det en overlevelsesmæssig funktion. Man kalder det for akut stress, når vi udsættes for ændringer, trusler og krav fra omgivelserne, som udfordrer vores indre balance og evne til tilpasning, og hvor vi også er i stand til at håndtere situationen og vende tilbage til en ustresset eller balanceret tilstand igen.

Kronisk stress defineres som processer, hvor vi udsættes for ændringer, trusler og krav fra omgivelserne, som overstiger vores evne til tilpasning, og hvor vi – i modsætning til akutte stresssituationer – ikke har været i stand til at fjerne kravene eller truslerne. Dette medfører en langvarig eller kronisk belastende stresssituation, som kan vare i måneder eller år, og som belaster hele organismen, fordi den er i konstant alarmberedskab. Længerevarende eller gentagne stressperioder kan med tiden være årsag til både fysiske, følelsesmæssige og adfærdsmæssige reaktioner, som kan have betydning for vores samlede sundhed.

At arbejde med at håndtere/forebygge stress har at gøre med:

  • at blive bevidst om nogle af de psykologiske og sociale forhold, som kan indvirke på din sundhed og dit velbefindende
  • at blive opmærksom på nogle af dine personlige ressourcer, som du kan bruge til at modvirke og forebygge stress og udvikle din generelle sundhedstilstand, men som du måske ikke har været opmærksom på før
  • at få personlige, praktiske redskaber til at fremme disse aspekter

Psykologisk praksis
v/ Susanne Scherff